ترک کردن –


من ترک می کنم. بگیر… . من ترک می کنم. .

من ترک می کنم

من ترک می کنم . سه من ترک می کنم

تاکسی A1. .

من ترک می کنم.

در ماه مارس، من من ترک خواهم کرد در تعطیلات.

.

دیر شده، باید که دارم میرم.

.

قطار بخش 12 ساعت.

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم. . .

. .

من ترک می کنم

من ترک می کنم من ترک می کنم

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • من ترک کردم
 • شما در حال رفتن هستید
 • او ترک می کند
 • ما می رویم
 • برو
 • آنها رفتند

.

خوب پاراگراف هر روز صبح سر کار

.

ال بخش سفر این آخر هفته

.

ما بیا بریم زمان برنامه ریزی شده

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • من رفتم
 • تو رفتی
 • او رفت
 • ما ترک کردیم
 • تو رفتی
 • آنها رفتند

.

Ils ناپدید شده اند در تعطیلات.

.

خوب به سمت چپ ساعت 8 صبح امروز

.

ال ناپدید شده است بدون خداحافظی

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • داشتم میرفتم
 • داشتی می رفتی
 • او داشت می رفت
 • داشتیم می رفتیم
 • داشتی می رفتی
 • داشتند می رفتند

.

وقتی منچنین وقتی جوان بودم اغلب به روستا می رفتم.

.

ال به سمت چپ هر تی برای ساحل.

.

ما یادداشت هر روز با هم

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • من رفتم
 • تو رفتی
 • او رفته بود
 • ما ترک کردیم
 • تو رفتی
 • آنها رفته بودند

.

قبل از اینکه او برگردد، منچنین مهمانی هایی.

.

Ils رفته بود قبل از پایان فیلم

.

ما پارتیشن (های) tions. وقتی باران شروع شد

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • من رفتم
 • تو رفتی
 • مهمانی
 • پارتمز
 • شما در حال رفتن هستید
 • آنها رفتند

.

من l اشتراک گذاری بدون گفتن یک کلمه

.

ال اشتراک گذاری با کوله پشتی شما

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • من رفتم
 • تو رفتی
 • او رفته بود
 • ما ترک کردیم
 • تو رفتی
 • آنها رفته بودند

.

به محض اینکه او ناپدید شده بودشروع به کار کرد

.

ال ناپدید شده بود قبل از رسیدن من

.

ما بخش(های) fmes. به محض تمام شدن ما

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • من ترک کردم
 • تو خواهی رفت
 • او خواهد رفت
 • ما ترک خواهیم کرد
 • تو خواهی رفت
 • آنها خواهند رفت

.

فردا من ترک خواهد کرد برای پاریس

.

ال ترک خواهد کرد به محض اینکه کارش تمام شد

.

ما بیا بریم هفته آینده با هم

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • من آنجا نخواهم بود
 • شما خواهید رفت
 • عصر را ترک کنید
 • ما خواهیم رفت
 • شما باقی خواهید ماند
 • آنها را ترک خواهند کرد

.

وقتی تو رسیدی، من علف لیمو دی جی حزب (ها).

.

Ils آنها ترک خواهند کرد قبل از شروع مهمانی

.

ال ناپدید خواهد شد قبل از ناهار.

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • که دارم میرم
 • که داری جدا میشی
 • بگذار برود
 • که داریم میرویم
 • که داری میری
 • که دارند می روند

.

لازم است که دارم میرم اکنون.

.

که داریم میرویم قبل از شب

.

شک دارم که دارند می روند بدون ما.

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • که من رفتم
 • که تو رفتی
 • که او رفت
 • که ما رفتیم
 • که تو رفتی
 • که آنها رفته اند

.

شک دارم که او رفت در مقابل ما

.

که ما رفته ایم دما

.

او شک دارد که آنها رفته اند بدون هشدار.

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • قرار بود بروم
 • تو خواهی رفت
 • او قصد رفتن داشت
 • قرار بود بریم
 • تو خواهی رفت
 • آنها را ترک می کردند

.

اگر پول داشتم، داشتم من ترک می کنم در تعطیلات.

.

ال ترک می کرد اگر انتخابی وجود داشت

.

ما قرار بود بریم اگر ممکن بود

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

 • قرار بود بروم
 • تو قرار بود بری
 • او قصد رفتن داشت
 • قرار بود بریم
 • تو قرار بود بری
 • آنها را ترک می کردند

.

اگر می دانستم، می کردم او قصد رفتن داشت.

.

ال او قصد رفتن داشت اگر زمان بود

.

ما ما بخشی (های) خواهیم بود. اگر می توانستیم

.

من ترک می کنم

من ترک می کنم.

.

: من ترک می کنم من ترک می کنم سه قسمت .

. . .

من ترک می کنم

من ترک می کنم. .

.

2. آنها_____ وقتی من کوچک بودم.

3. اگر می دانستم، _____ رفتم.

4. وقتی او رسید، من _____ قبلاً رفتم.

5. اینکه ما_____ در حال حاضر.

6. او _____ در پنج سال.

7. اگر وقت داشتم، الان _____ می کنم.

8. به محض آنها_____، ما می رویم.

9. قبل از فردا صبح آنها_____ قبلاً رفته اند.

من ترک می کنم.

Q1: وقتی او رسید، من _____ قبلاً رفتم.

پاسخ: وقتی او رسید، منچنین قسمت(های) دی جی

Q2: هفته آینده _____در تعطیلات هستم.

پاسخ: آره ترک خواهد کرد در تعطیلات هفته آینده

Q3: اگر می دانستم، _____ رفتم.

پاسخ: اگر می دانستم، من خواهد بود حزب (ها).

Q4: به محض اینکه _____ تو، ما میریم.

پاسخ: به محض اینکه آنها ترک خواهد کرد ما ترک خواهیم کرد.

Q5: قبل از اینکه او برگردد، ما _____ قبلاً رفتیم.

پاسخ: قبل از اینکه او برگردد، ما یون ها قسمت(های) دی جی

Q6: او هر روز _____ برای مدرسه می رود.

پاسخ: ال بخش هر روز برای مدرسه

Q7: اینکه ما _____ قبل از غروب.

پاسخ: که ما یادداشت قبل از غروب

Q8: وقتی کوچک بودم، اغلب _____ به ساحل می رفتم.

پاسخ: وقتی کوچک بودم، من داشت ترک می کرد اغلب در ساحل

Q9: او شک دارد که قبل از شب _____ کند.

پاسخ: او شک دارد که آنها ترک کرده اند قبل از شب

Q10: همین الان برو! اگر _____ نکنی، دیر می کنی.

پاسخ: همین الان برو! اگر این کار را نکنید پاراگراف نکن دیر میرسی

من ترک می کنم من ترک می کنم .

(برچسب‌ها برای ترجمه) صرف فعل فرانسوی