| زگیل ناحیه تناسلی: . .

ویروس پاپیلومای انسانی HPV. . . .

.

HPV ( ). .

:

. :

. . :

:

(HPV)

. . . . .

()

.

( )

12.

. :

. .

.

.

.

HPV.

. . . . . .

:

. :

. .

:

.

. .

HPV ()

. . . . . .

. . . .

. . . . . . . . .

. . .

. . . . .

.

HPV.

HPV

2016 11 HPV

HIV HPV …. HIV HPV HIV HPV HPV.

.

.

@dr_azam_hosseini

drazamhosseini.ir

() ()