قرارداد هوشمند |


+/

. . . .

“” . . . . . . . .

:

. .

 1. :

. .

 1. :

(AI) . .

 1. :

. هوش مصنوعی

:

 1. :

. .

 1. :

. .

.

 1. :

. ERC-721 ERC-1155 .

 1. :

. .

 1. :

. .

. .

 1. : . .
 2. . : . .
 3. : . .
 4. : .
 5. : . .

 1. : .
 2. : .
 3. : .
 4. . : .
 5. : .

.

. . :

 1. :

. .

 1. :

. .

 1. :

.

 1. :

. .

 1. :

. .

 1. :

. .

 1. :

.

.

.

:

: . .

: .

: . .

: .

: . .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

.

. :

 1. :

. .

 1. :

. .

 1. :

. استحکام ( ).

 1. :

. (تست های واحد) (تست های ادغام) .

 1. :

. .

 1. :

. .

: .

. :

 1. :

. .

 1. :

. .

 1. :

. .

 1. :

. .

 1. :

.

 1. :

. .

 1. (DeFi):

دیفای.

 1. :

.

 1. :

.

 1. :

(چند نفره).

. .

. . :

: ( ). .

: (یک قرارداد هوشمند). .

: . .

: . .

: . .

: . .

: ( ) .

: .

. .

. ” ” (زبان قرارداد هوشمند) . :

 1. : . .
 2. : . .
 3. : .
 4. : .
 5. : .
 6. : . .
 7. : . .
 8. (): .
 9. : . .
 10. : ( ).
 11. : .

.

. :

. .

. .

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

: .

. : : . .

. : : . .

. : : . .

. : : .

. :: .

. : : .

. . . . .

.

پارچه هایپرلجر با کد زنجیره ای اتریوم Solidity.

: .

: ( ).

.

. .

.

.