مقدار بولی –


. . عدد صحیح، بولی شناور. مقدار بولی بولی بولی . مقدار بولی True False. مقدار بولی . مقدار بولی

. درست غلط . . مقدار بولی True False. بولی – . .

مقدار بولی

. . (جبر بولی) درست غلط.

1 0 . . . مقدار بولی

درست است، واقعی

نادرست

.

. .

1a = True
2type(a)
3 
4b = False
5type(b)

.

 

بولی – . بولی – درست غلط. درست غلط .

بولی تعبیه شده . . . مقدار بولی

bool()

bool()

. bool()

. مقدار بولی .

.

bool((x))

بوول

bool()

. . مقدار بولی bool()

.

1x = 5
2y = 10
3print(bool(x==y))
4 
5# Returns False as x is None
6x = None
7print(bool(x))
8 
9# Returns False as x is an empty sequence
10x = ()
11print(bool(x))
12 
13# Returns False as x is an empty mapping
14x = {}
15print(bool(x))
16 
17# Returns False as x is 0
18x = 0.0
19print(bool(x))
20 
21# Returns True as x is a non empty string
22x = 'GeeksforGeeks'
23<print(bool(x))

.

False
False
False
False
False
True

مقدار بولی

مقدار بولی

آ

10

ب

20

. a == ب

نادرست

. نادرست

.

1a = 10
2b = 20
3 
4# Comparing variables
5print(a == b)

.

False

شناور عدد صحیح

bool()

مقدار بولی 0 – 0 – نادرست

. درست است، واقعی

.

.

1var1 = 0
2print(bool(var1))
3 
4var2 = 1
5print(bool(var2))
6 
7var3 = -9.7
8print(bool(var3))

.

False
True
True

. . . . .

مقدار بولی

درست است، واقعی

نادرست

. و یا نه. مقدار بولی

یا

یا – درست درست نادرست. .

الف یا ب ب آ
درست است، واقعی درست است، واقعی درست است، واقعی
درست است، واقعی نادرست درست است، واقعی
درست است، واقعی درست است، واقعی نادرست
نادرست نادرست نادرست

یا

یا . اگر

یا

آ

ب

ب

درجه سانتی گراد

. درست است، واقعی

. ب<ج

.

1a = 1
2b = 2
3c = 4
4 
5if a > b or b < c:
6  print(True)
7else:
8  print(False)
9 
10if a or b or c:
11  print("Atleast one number has boolean value as True")

.

True
Atleast one number has boolean value as True

و

بولی بولی – – نادرست

نادرست

. درست است، واقعی

.

.

الف و ب ب آ
درست است، واقعی درست است، واقعی درست است، واقعی
نادرست نادرست درست است، واقعی
نادرست درست است، واقعی نادرست
نادرست نادرست نادرست

و

. a > b

ب < ج

نادرست

. یک چیز دیگر نادرست

. آ

0

آ

ب

درجه سانتی گراد

نادرست

. – آ

نادرست

و نادرست

. یک چیز دیگر

حداقل یک عدد دارای مقدار بولی False است.

. و .

1a = 0
2b = 2
3c = 4
4 
5if a > b and b<c:
6  print(True)
7else:
8  print(False)
9   
10if a and b and c:
11  print("All the numbers has boolean value as True")
12else:
13  print("Atleast one number has boolean value as False")

.

False
Atleast one number has boolean value as False

خیر

نه نادرست

درست است، واقعی

درست است، واقعی

نادرست

.

.

خیر

آ

0

نادرست

. اگر

.

1a = 0
2 
3if not a:
4  print("Boolean value of a is False")

.

Boolean value of a is False

== =!

مقدار بولی . ==

درست است، واقعی

. نادرست

=!

درست است، واقعی

. نادرست

.

.

== =!

آ

ب

. آ

0

. . آ

ب

آ

ب

درست است، واقعی

. درست است، واقعی

.

.

1a = 0
2b = 1
3 
4if a == 0:
5  print(True)
6   
7if a == b:
8  print(True)
9   
10if a != b:
11  print(True)

.

True
True

است

مقدار بولی است

. است

. درست است، واقعی

نادرست

.

است

10

ایکس

آقای

. ایکس

آقای

است

. درست است، واقعی

. ایکس

آقای

است

. نادرست

.

.

1x = 10
2y = 10
3 
4if x is y:
5  print(True)
6else:
7  print(False)
8 
9x = ("a", "b", "c", "d")
10y = ("a", "b", "c", "d")
11 
12print(x is y)

.

True
False

که در

مقدار بولی که در

. که در

مقدار بولی . دامنه .

که در

شیر نر

. شیر نر

درست است، واقعی

. نادرست

. .

1animals = ("dog", "lion", "cat")
2
3# Check if lion in list or not
4if "lion" in animals:
5	print(True)

بولی بولی . . .

.

.

. نه

و

یا

که در

است

==

!=

. . اگر

. .

بولی بولی . مقدار بولی .