من دارم میروم –


همه چيز. آلر است . (ناگذر) . همه چيز. .

من دارم میروم

هر سه. همه چيز.

تاکسی A1. .

من دارم میروم.

من دارم میروم
(آزمایشی)
من دارم میروم است
شما اینجا
وا او آن را
بیا بریم ما
ادامه هید شما
اراده آنها آنها
من رفتم است
وجود دارد اینجا
رفت او آن را
ما رفتیم ما
همه آنها شما
رفته اند آنها آنها
آنها درحال رفتن بودند است
آنها درحال رفتن بودند اینجا
خواهد داشت او آن را
بیا بریم ما
آنها درحال رفتن بودند شما
آنها درحال رفتن بودند آنها آنها
همه چیز را خیس کن است
همه چیز را خیس کن اینجا
رفته است او آن را
همه آنها ما
همه نیز شما
رفته است آنها آنها
خواهد رفت است
iras اینجا
ایرا او آن را
آهن ها ما
خواهد رفت شما
خواهد رفت آنها آنها
میتوانست است
به همه اینجا
در او آن را
allmes ما
همه چيز شما
آلرنت آنها آنها
همه را گیج کن است
همه را گیج کن اینجا
لعنت به همه او آن را
fmes همه ما
همه چیز شما
همه بودند آنها آنها
دربعدازظهر است
برای دیدن همه اینجا
سرا همه او آن را
ما خواهیم رفت ما
سیر خواهید شد شما
خواهد رفت آنها آنها
(تسلیم)
من دارم میروم است
که داری میری اینجا
بگذار برود او آن را
که ما داریم می رویم ما
که میرفتی شما
آنها در حال رفتن هستند آنها آنها
که من رفته ام است
که تو رفته ای اینجا
که او رفته است او آن را
که ما رفتیم
که تو رفته ای شما
که آنها رفته اند آنها آنها
که من می روم است
که ناراضی هستی اینجا
که داشت می رفت او آن را
که ما داریم می رویم ما
که تو خواهی رفت شما
که آنها خواهند رفت آنها آنها
(مشروط)
من می رفتم است
من می رفتم اینجا
من می رفتم او آن را
من می رفتم ما
من می رفتم شما
خواهد رفت آنها آنها
او می رفت است
او می رفت اینجا
او می رفت او آن را
همه سری ها ما
سری همه شما
او می رفت آنها آنها
(امری ضروری)
وا اینجا
بیا بریم ما
ادامه هید شما

.

سه شنبه وجود دارد در خانه دوستت

.

ال رفت در فرانسه.

.

جیخواهد شد اغلب در ساحل

.

ال خواهد داشت هر شنبه در بازار

.

جیمن می رفتم در فرانسه اگر پول داشتم.

.

سه شنبه من می رفتم مهمانی اگر دعوت شده باشید

.

من l من می رفتم اگر مریض نبود با ما به سینما می رفت.

.

جیچنین دی جی همه چيز در اسپانیا.

.

سه شنبه چنین همه چيز قبل از رفتن مادربزرگ را ببین

.

من l تایلندی همه چيز قبل از طلوع آفتاب بدوید

.

جیمیتوانست در فروشگاه دیروز

.

سه شنبه به همه فورا به پزشک مراجعه کنید

.

من l در نتایج را ببینید

.

من اهل'من دارم میروم سوپرمارچ

.

تو فقطمن دارم میروم ببین کی دم در بود

.

او می آیدمن دارم میروم راه رفتن

.

من دارم میروم

.

همه چيز. A1 C2. .

. .

من دارم میروم

همه آنها هستند. .

 • من دارم میروم وا .
 • من دارم میروم و .
 • من دارم میروم همه چيز .
 • برو و برو
 • : وا-تی-او مالیات بر ارزش افزوده

من دارم میروم.

ما آهن ها پاریس سال آینده

.

ال وا هر شنبه در بازار

.

Ils آنها درحال رفتن بودند گروه l'cole

.

خوب یکی برای رفتن به دندانپزشک

.

شما هم دی جی همه چيز این نمایشگاه قبل از امروز

.

من l در فورا کمک بخواهید

.

آیا او امتحان دادی؟

من دارم میروم

من دارم میروم. من دارم میروم. من خوبم برو

برو کسی .

.

من دارم میروم.

من دارم میروم
به یک مکان معین حرکت کنید
یک ویژگی، خواه یک شی، یک پروژه یا سلامت باشد
با مصدر، معنای نیمه کمکی را برای نشان دادن آینده نزدیک به خود می گیرد
تکامل چیزها
همه را ببین

من دارم میروم.

این رنگ وا من تعجب میکنم.

.

جاده وا به دریاچه

.

کامپیوتر جدید من وا خیلی خوب.

.

خوب من دارم میروم پروژه را از فردا شروع کنید

.

لا علم وا هر روز به جلو

.

زمان آن فرا رسیده است همه را ببین.

.

من دارم میروم

. .

فعل رفتن در زمان حال + مصدر

من دارم میروم.

من دارم میروم.

خوب ما صحبت خواهیم کرد با او فردا

.

سه شنبه پایان خواهد یافت مشق شب تو

.

من l آغاز خواهد شد کار جدید هفته آینده

.

ما بزن بریم سفر در فرانسه این تی.

.

شما برو بفروش خانه شما به زودی

.

Ils آنها تماشا خواهند کرد فیلم این آخر هفته

.

ال برو بخر ماشین جدید ماه آینده

.

ما برویم چیزی بخوریم امشب در یک رستوران

.

سه شنبه یاد خواهد گرفت پیانو بزن

.

خوب من آن را انجام خواهم داد قدم زدن در پارک.

.

شما خواهد شد مهمانان فردا

.

Ils بازسازی خواهد کرد خانه خود.

.

ال فریاد خواهد زد کتاب جدید.

.

ما بگیریم قطار ساعت 10

.

سه شنبه تو باختی وقت تان است اگر این را ادامه دهید

.

. …. . .

من دارم میروم

من دارم میروم. .

من دارم میروم.

1. امشب عمو و خاله ______ به سینما.

2. ما_____ در جنگل، دوچرخه سواری می کنیم.

4. فردا همه بچه ها _____ ساکت شوند.

5. امروز لا و ماری_____ در مدرسه.

من دارم میروم.

Q1: جولین _____ دریا با پدر و مادرش.

پاسخ: جولین وا در دریا با پدر و مادرش

Q2: دو دوست بزرگ ______در رستوران.

پاسخ: دو دوست بزرگ اراده در رستوران.

Q3: من مریض هستم، _____به دکتر.

پاسخ: من مریضم، من من دارم میروم به دکتر

Q4: _____آیا اغلب در پاریس هستید؟

پاسخ: ادامه هیدآیا اغلب در پاریس هستید؟

Q5: من _____می روم بازار سبزی بخرم.

پاسخ: آره من دارم میروم در بازار، سبزیجات بخرید.

Q6: من و خواهر کوچکم _____در چند ورزش امروز بعدازظهر.

پاسخ: من و خواهر کوچکم بیا بریم چند ورزش امروز بعد از ظهر

Q7: بهترین دوست من _____با من بازی کن.

پاسخ: بهترین دوست من وا با من بازی کن

Q8: وقتی _____ می خوریم؟

پاسخ: چه زمانی بیا بریمتا ما را بخورد؟

Q9: کی تکالیفت را انجام می دهی؟

پاسخ: چه زمانی شما– آیا تکالیف خود را انجام می دهید؟

Q10: هفته ای یک بار ______به دندانپزشک مراجعه می کند.

پاسخ: من l وا هفته ای یکبار به دندانپزشک

من دارم میروم.

 • همه آنها هستند.
 • من دارم میروم.
 • من دارم میروم.
 • هر سه.
 • من دارم میروم.
 • هر سه خیلی
 • من دارم میروم.
 • من دارم میروم.

(برچسب ها به ترجمه) افعال در فرانسوی