وب مشابه


(SimilarWeb) . مشابه وب. .
. .

(SimilarWeb)

گروه مشابه وب مشابه . SimilarWeb (ISP) SimilarWeb. ISP. . .

مشابه وب. .

. .

SimilarWeb 100. .

.

. مشابه وب.

.

.

. . . . مشابه وب.

: :

:

1: رقبای خود را شناسایی کنید ( )

2: جمع آوری داده ها و اطلاعات ( )

3: تجزیه و تحلیل و ترسیم بینش ( )

.

1:

. .

تجزیه و تحلیل وب سایت . وارد .

رقبای ارگانیک . .

.

.

2:

وب مشابه. ( ) .

تجزیه و تحلیل وب سایت. + مقایسه کنید 4 . ( ) .

.

.

کانال های بازاریابی

. .

مشاهده کانال ها: .

ترافیک و تعامل: .

منابع ترافیک: .

3:

.

. . .

نامزدی

. نرخ ترک تحصیل . نرخ ترک تحصیل .

Moz

. . .

. :

  • یک کلمه کلیدی پیدا کنید: .
  • حذف کلمه کلیدی: .
  • کلمه کلیدی فصلی / کلمه کلیدی بر اساس صنعت: .

وب مشابه

برای . برای .

(کاربران پیشنهادی)

ارجاعات

.

(اجتماعی)

.

علایق مخاطب

علایق مخاطب .

(رقبا و سایت های مشابه)

(رقبا و سایت های مشابه) .

وب مشابه

. :

.

. شبکه مشابه

– وب مشابه

٪. .