+ کار کرون


. .

. .

(Cron Job) .

. .

کار کرون :

:

. .

کار کرون

. . :

کرون جابز

کرون جابز

. . .

:

.

کرون (کرونتاب) .

(Crontab Syntax)

. . :

. (دقیقه):

. (ساعت): : ( ) ( )

. (روز ماه):

. (ماه): ( )

. (روز هفته): . .

.

 • :
 • . . (،):
 • . ، . (-):
 • . – . (/):
 • . */. (L):
 • . 3 لیتر (#):
 • . # . (؟):

. . . . Crontab Generator Crontab.guru.

. @ ساعتی
. @ezhednevno @midnight
. @ هفتگی
. @ماهانه
. @jasno
. @Restart

.

 • . cron.allow cron.deny:
 • /etc/cron.allow.

/etc/cron.deny.

. (/root/backup.sh). . 0 0 * * 0 /root/backup.sh
. 0 * * * 1 /root/clearcache.sh
(نقدی). 0 6.18 * * * /root/backup.sh
. */10 * * * * /scripts/monitor.sh
. */15 * * * * /root/backup.sh
. *** * 20 7 * /root/backup.sh**
. 0 0 * * 2 * /root/backup.sh
. *** * * 1،2،5 * /scripts/monitor.sh**
. 10-59/10 5 * * * /root/clearcache.sh
: . *0 8 1 /3 * /home/user/script.sh
( ) . 0 * * * * /root/backup.sh
. *** * * * * /scripts/script.sh; /scripts/script2.sh**
. @reboot /root/clearcache.sh
. 0 8 1-7 * 1 /scripts/script.sh
. 5 4 * * 0 /root/backup.sh
: . 15 9 1.20 * * /scripts/monitor.sh
: . @hourly /scripts/monitor.sh
. 0 0 1.15 * 3 /scripts/script.sh
. 15 14 1 * * /root/clearcache.sh
: . 15 6 1 1 * /root/backup.sh

: .

سیری. . . . .

.

(Cron Job) .

 • .
 • ترمینال SSH PuTTY (ریشه).
 • crontab -e.
 • کرونتاب

.

.

.

.

crontab -r.