| 1402. . . .

– .

.

. . . . . . . (لیفت قفسه سینه). . . . .

(لیفت قفسه سینه). . .

. 1402 80 110:

. .

.

. . . . . .

.

.

. . . .

. .

1402

(CACI)
VBL
Renuvion/J-Plasma

. . . ( ) .

.
. .

.

. .

. .

. . .

. .

. . .

CACI. .

.

VBL VBL . .

:

.

.

:

.

. . . . .

. .

.

.

..

.

.

doktorjafari.ir

11 1103