2020


PPC ( ) (Google Ads). . . . .

:

Google.bg. (Google Adwords) (Google Ads) . گوگل. .

. .

:

. .

(PPC). CPM

. .

( ) . (SERP) (Google Maps). .

: YouTube Blogger Google Display Network.

. . .

. (پرس و جوهای جستجو) . . . . .

. .

PPC ( ). .

:

(Google Ads)

. . .

(اصطلاحات رایج کلمات کلیدی)

. .

. . .

. . .

. . . (تبلیغات جستجوی واکنشگرا) . .

(رده بندی کیفیت). . . .

(صفحه فرود). . .

. PPC ( ). .

(رتبه آگهی)

. . AdRank (امتیاز کیفیت) . . .

(مناقصه)

. . : CPC CPM CPE

CPC (هزینه هر کلیک)

.

CPM (هزینه در هزار)

.

CPE (هزینه مشارکت)

. . .

.

(نوع کمپین)

.

.

شبکه نمایش گوگل

یوتیوب.

(CTR)

. . .

(CVR)

. CVR.

(شبکه نمایش)

(GDN). GDN. . .

(افزونه های تبلیغات)

پسوندهای تبلیغاتی .

(کلید واژه ها)

. . . .

. . . .

(PPC)

PPC. PPC. PPC.

(رده بندی کیفیت)

(QS) (CTR) (SERP) . QS (AdRank).

.

: رتبه بندی کیفیت

(AdRank) (رتبه کیفیت)

. . .

CTR CTR.

. .

. . . .

. ” “.

. (تبلیغات). .

( ) . . . .

شبکه نمایش گوگل . . . .

.

یوتیوب. یوتیوب. .

. . . .

. . .

. . . ( ) .

. . .

(تطابق گسترده)

. ” ” ” ” ” ” .

(تطابق گسترده اصلاح شده)

“+”. . . .

(تطابق عبارت)

. “”” “” “.

(مطابقت کامل)

. “”” “” “.

. ( ) .

(عنوان) (توضیحات) . . .

.

(آموزش شنا برای نوزادان) . .

انقلاب شنا (آموزش شنا برای نوزادان) . ( ) . .

.

.

تبلیغات گوگل (افزونه های تبلیغاتی). . .

(افزونه های لینک سایت) . .

(برنامه های افزودنی تماس) . .

(برنامه های افزودنی مکان) . ” “.

(افزونه های پیشنهاد) . .

(برنامه های افزودنی) . AppStore.

(تغییر مسیر)

. . .

. ” “. .

. .

(تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل)

. . . .

:

UTM

(ماژول ردیابی جوجه تیغی) . URL UTM. UTM.

URL UTM. سازنده UTM توسط گوگل .

(ردیابی تبدیل)

. . (ROI). ( ) .

CRM

. (CRM). CRM. .

. . .

. .

. .

.

. . .

. .

(CPA)

CPA. . .

. . .

.

. .

.

.

. . . .