https http


https https. https. https https.

https. https https http.

https

https پروتکل انتقال ابرمتن امن. . https.

https. آدرس https https. .

https

https. https http. httpS http .

httpS http SSL (لایه سوکت های امن) TLS (امنیت لایه حمل و نقل). . .

https دست دادن SSL/TLS. SSL. (کلید عمومی سرور).

https

کلید جلسه . .

. https.

https

https. https:

.

. (کلید عمومی) (کلید خصوصی) . https MitM (مردی در وسط).

.

https. .

.

https. .

.

https. .

https http

https http:

.

http . https SSL/TLS.

.

http . https.

http https

.

http . https.

.

http (مردی در وسط) . https.

.

http . https.

https. http https https. https http.

https

https. https:

. SSL/TLS

https SSL. SSL/TLS. .

. SSL/TLS

SSL/TLS. .

. http https

http https. Apache (.htaccess) Nginx. .

https

. https

https. .

. محتوای ترکیبی

https http https. محتوای ترکیبی https http .

https.

https. https SSL. https. SSL. https SSL.

. https

https http. . https.

. https

https. .

. SSL https

https SSL (TLS).

. https

. https://.