MBTI –


MBTI. MBTI. MBTI – – – – MBTI. MBTI.

MBTI

MBTI (ایزابل بریگز مایرز) (کاترین بریگز). MBTI (کارل گوستاو یانگ) . .

. .

 • : (I) (E) .
 • : (S) (N)
 • : (F) (T) .
 • : (ج) (ص) .

. MBTI.

MBTI

. . – – – – MBTI. MBTI MBTI .

MBTI

. MBTI (E) (I) (S) (N) (T) (F) (J) (P) . . ENFP. . .

MBTI.

MBTI

– . . — — — . .

. (ترجیح) . .

 • (برون گرایی | E):
 • (درونگرایی | I):
 • (حس | S):
 • (شهود | N):
 • (تفکر | T):
 • (احساس | F):
 • (قاضی | ج):
 • (ادراک | P):

MBTI. . . . . .

MBTI

MBTI MBTI . MBTI. MBTI. (تفکر محور). – (NT) – (ST) . MBTI.

 1. (یونگ) ()
 2. MBTI

.

.

MBTI

– – – – – . .

ISTJ

ISTJ . . ISTJ. . . ISTJ.

ISFJ

ISFJ . ISFJ. . ISFJ. . .

INFJ

. . . . .

INTJ

. INTJ. INTJ. . .

ISTP

ISTP. . . . ISTP. . .

ISFP

ISFP. . ISFP. . . MBTI.

INFP

. INFP. . INFP. INFP. INFP.

INTP

INTP ها . . . INTP ها

ISP

ISP. . . . . ISP.

ESFP

ESFP MBTI. . . . . ESFP.

ENFP

. . ENFP. . . . . ENFP.

ENTP

. ENTP. . . . ENTP MBTI.

ESTJ

ESTJ. . ESTJ ESTJ .

ESFJ

ESFJ. ESFJ. . . ESFJ. . . . ESFJ.

ENFJ

. . . . . ENFJ.

ENTJ

MBTI ENTJ. ENTJ. . . . . .

MBTI

ENFJ INFP INFJ ENFP. ISTJ ENFP INFP ESFJ . .

MBTI

.

 • INFP ENFJ
 • INFP ENTJ
 • ENFP INFJ
 • ENFJ ISFP
 • INTJ ENTP
 • ENTJ ENTP
 • INTP ENTJ
 • من یک INTP هستم
 • ISFP ESFJ
 • ISFP ESTJ
 • ESFP ISFJ
 • ESFP ISTJ
 • ISTP ESFJ
 • ISTP ISJ
 • ESTP ISFJ
 • ESTP ISTJ

. . MBTI.

. .

ISTJ

. . ISTJ.

ISFJ

. . .

INFJ

INFJ. . .

INTJ

. MBTI.

ISTP

. . .

ISFP

. .

INFP

. . INFP.

INTP

INTP ها . INTP MBTI.

ISP

. ISP. . .

ESFP

. ESFP. .

ENFP

. . .

ENTP

. MBTI.

ESTJ

. ESTJ ESTJ

ESFJ

. . .

ENFJ

ENFJ. . .

ENTJ

. . .

MBTI

. . . . . . .

MBTI

. . . . .

MBTI

. . . . . .

MBTI

شهود (رنه دکارت) . بینش. . . . . . .

MBTI

. . . . . .

MBTI

. . . . . EQ.

MBTI

. . . . . .

MBTI

. . . .

MBTI

INFJ ISFJ . (حسگرها | S) MBTI . . INFJ. ISFJ. .

 1. ISFJ (/)
 2. ESFJ (/)
 3. ISTJ (/)
 4. ISFP (/)
 5. ESTJ (/)
 6. ESFP (/)
 7. ENFP (/)
 8. ISTP (/)
 9. INFP (/)
 10. ISP (/)
 11. INTP (/)
 12. ENTP (/)
 13. ENFJ (/)
 14. INTJ (/)
 15. ENTJ (/)
 16. INFJ (/)

MBTI

MBTI. MBTI . – – MBTI. .

ISFJ ISTJ .

ISTJ INFJ. .

 1. INFJ ()
 2. INFP
 3. ISFP
 4. ENFJ
 5. ENFP
 6. ISFJ
 7. ESFJ
 8. ESFP
 9. INTJ
 10. ENTP
 11. ISTP
 12. ISP
 13. INTP
 14. ENTJ
 15. ESTJ
 16. ISTJ ()

MBTI

ESFJ MBTI. .

. . . .

MBTI

ENTJ. . ENTJ.

MBTI

ISFJ . MBTI.

MBTI

ENTP. . . MBTI.

MBTI

نشانگر نوع مایرز بریگز – – .