PhpStorm


PhpStorm. PhpStorm. PhpStorm IDE. PhpStorm. PhpStorm.

PhpStorm

PhpStorm PhpStorm. اتصال از راه دور.

. ابزارهای PhpStorm.

ابزارهای PhpStorm

. استقرار استقرار و پیکربندی FTP.

پیکربندی استقرار PhpStorm

. PhpStorm. + اضافه کردن

PhpStorm +

. FTP SFTP …. خوب :

FTP. FTP PhpStorm.

باشه

. .

باشه

FTP PhpStorm. :

  • تایپ کنید: FTP.
  • میزبان:
  • نام کاربری: FTP
  • کلمه عبور: FTP
  • جاده اصلی: ((/).)
  • آدرس وب سرور:
PhpStorm

. PhpStorm Passive. تست اتصال :

PhpStorm منفعل.

+ .

. PhpStorm.

:

PhpStorm IDE. PhpStorm. فایل اکسپلورر PhpStorm. حذف .

PhpStorm

PhpStorm. PhpStorm. .

. PhpStorm

PhpStorm. :

. Deploy Tools Remote Host View.

مشاهده میزبان راه دور

. .

. PhpStorm

. پروژه اکسپلورر

پروژه اکسپلورر

. پروژه اکسپلورر ویرایش یک فایل از راه دور

ویرایش یک فایل از راه دور

. ویرایشگر.

ویرایش شده

. PhpStorm. .

PhpStorm

. PhpStorm

. Project Explorer فایل PHP جدید.

فایل PHP جدید

. .

Phpstorm

. PhpStorm

. PhpStorm:

PhpStorm

. IP FTP FTP .

. روت /home/( ) .

PhpStorm. PhpStorm. . PhpStorm. PhpStorm.

. PhpStorm

PhpStorm. .

. PhpStorm

فایل مدیریت پروژه اخیر را باز کنید. .

. PhpStorm

ابزار < استقرار < آپلود خودکار. PhpStorm.